European Skateboarding Championship 2019

Russia,

Nizhny Novgorod